Pomagając nam, pomagasz innymFundacja Oswoić Świat potrzebującymGłównymi celami naszej fundacji są:

Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i z innymi niepełnosprawnościami i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.
Zaktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz osób autystycznych i z innymi niepełnosprawnościami, i rozwijania samopomocowego ruchu rodzin w których żyją osoby niepełnosprawne.
Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób autystycznych i z innymi niepełnosprawnościami.
Pomoc społeczna umożliwiająca osobom autystycznym i z innymi niepełnosprawnościami ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ochrona i promocja zdrowia.
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Działalność edukacyjna, wychowawcza i oświatowa.
Działalnośc w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Promocja i organizacja wolontariatu.więcej na stronie Fundacja Oswoić Świat

KRS 0000423745

Profile społecznościowe