Czcionka

Kontrast

Autyzm – Polska

Autyzm-Polska jest Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin. Zebranie założycielskie Porozumienia Organizacji miało miejsce w dniu 06.12.1997 r. w Gdańsku podczas odbywającej się tam wówczas Konferencji Naukowej z inicjatywy Fundacji SYNAPSIS, a w lutym 1998 r. na spotkaniu w Warszawie 27 organizacji pozarządowych podpisało Deklarację Programową. Obecnie w skład Porozumienia Autyzm -Polska wchodzi ok. 50 organizacji świadczących pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Głównym celem jest doprowadzenie do zapewnienia, we współpracy z administracją rządową i samorządową, wszechstronnej, specjalistycznej pomocy wszystkim dotkniętym autyzmem osobom, tak aby mogły one korzystać z przysługujących im praw w takim samym stopniu jak osoby pełnosprawne.
Celami szczegółowymi Porozumienia są: poprawa jakości życia osób z autyzmem, rozwój organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin, wzajemne wspieranie się i wymiana doświadczeń; tworzenie reprezentacji zrzeszonych organizacji i ich lobby wobec sektora publicznego, wypracowywanie standardów pomocy osobom z autyzmem oraz zasad i modeli działania organizacji i instytucji działających na ich rzecz, monitorowanie realizacji praw dzieci i dorosłych osób z autyzmem oraz ich rodzin a także stopnia zaspokojenia ich potrzeb; prowadzenie rzecznictwa interesów środowiska dotkniętego autyzmem.

Reprezentacją Autyzm-Polska jest Rada, składająca się z 5 przedstawicieli różnych organizacji. Rada jest wybierana raz na 2 lata; spośród swoich członków Rada wybiera Przewodniczącego oraz organizację pełniącą funkcję Sekretariatu. Od wielu kadencji Radzie Porozumienia AUTYZM-POLSKA przewodniczy Fundacja SYNAPSIS a od maja 2010 r. Sekretariat prowadzi Stowarzyszenie PRO-FUTURO z Poznania.
Jednocześnie w Polsce działa od listopada 2003 roku Rzecznik Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem Porozumienia Autyzm-Polska. Reprezentuje on środowisko osób z autyzmem oraz ich rodzin w rozmowach z administracją rządową, udziela informacji o obowiązujących przepisach, konsultuje zmiany w przepisach prawnych, prowadzi rzecznictwo systemowe (polityczne) na rzecz środowiska. Pełnomocnictwo Porozumienia AUTYZM-POLSKA do działań rzeczniczych w imieniu Porozumienia ma też Kierownik Zespołu ds. Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS i Koordynator prac Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu.


Sekretariat Porozumienia AUTYZM-POLSKA
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem pro-FUTURO
ul. Szamarzewskiego 78/82 60-569 Poznań
www.pro-futuro.org