Czcionka

Kontrast

Deklaracja dostępności

Opublikowano 17 grudnia 2020, 10:43

Deklaracja dostępności Fundacja Oswoić świat

Fundacja na rzecz wspierania rodzin osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami „Oswoić świat” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacja Oswoić świat.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodnaz ustawąo dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Krysiewicz.
 • E-mail: fundacja.oswoic.swiat@gmail.com
 • Telefon: 857333896

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Fundacji Oswoić Świat
 • Adres: ul. Malachitowa 11 15-157 Białystok
 • E-mail: fundacja.oswoic.swiat@gmail.com
 • Telefon: 857333896

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Fundacji: ul. Malachitowa 11 15-157 Białystok budynek niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 2. Placówka Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem ul. Zaściańska 84 15- 548 Białystok – budynek posiada podjazd, jest też toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 3. Placówka Punkt Konsultacyjny „OswoićŚwiat” ul. Zaściańska 84 15- 548 Białystok – budynek posiada podjazd, jest też toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.