Czcionka

Kontrast

O nas

Misja i cele

Misja

Misją Fundacji „Oswoić Świat” jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami i ich rodzinom.
Wypracowanie systemowych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości ich życia.

Celami Fundacji są:

  1. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i z innymi niepełnosprawnościami i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.
  2. Zaktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz osób autystycznych i z innymi niepełnosprawnościami, i rozwijania samopomocowego ruchu rodzin w których żyją osoby niepełnosprawne.
  3. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób autystycznych i z innymi niepełnosprawnościami.
  4. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom autystycznym i z innymi niepełnosprawnościami ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.
  5. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  6. Ochrona i promocja zdrowia.
  7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  8. Działalność edukacyjna, wychowawcza i oświatowa.
  9. Działalność w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  10. Promocja i organizacja wolontariatu.