Czcionka

Kontrast

Statut

STATUT FUNDACJI
Na rzecz wspierania rodzin osób z autyzmem i innymi Niepełnosprawnościami „Oswoić świat”

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz wspierania rodzin osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami „Oswoić świat” zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Jolantę Elżbietę Świderską, Elżbietę Krysiewicz i Danutę Oksztulską aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Aliną Sikorską w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku przy ul. Kilińskiego nr 9A w dniu 25 maja 2012r za Repertorium A nr 1700/2012 działa zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 ) oraz niniejszym statutem .

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

Siedzibą fundacji jest miasto Białystok.

§4

1.Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3.Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
4.Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
5.Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego, a także działalność gospodarczą, pod warunkiem rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
6.Zakres odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, a także zakres działalności gospodarczej Fundacji określa Rada Fundacji w formie uchwały.

§5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony

§6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§7

Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister.

Cele i zasady działanie Fundacji

§8

Celami Fundacji są:
1.Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i z innymi niepełnosprawnościami i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.
2.Zaktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz osób autystycznych i z innymi niepełnosprawnościami, i rozwijania samopomocowego ruchu rodzin w których żyją osoby niepełnosprawne.
3.Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób autystycznych i z innymi niepełnosprawnościami.
4.Pomoc społeczna umożliwiająca osobom autystycznym i z innymi niepełnosprawnościami ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.
5.Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6.Ochrona i promocja zdrowia.
7.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
8.Działalność edukacyjna, wychowawcza i oświatowa.
9.Działalnośc w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
10.Promocja i organizacja wolontariatu.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, instytucjami edukacyjnymi itp.
2.Korzystanie ze środków masowego przekazu ( radio, TV, prasa, Internet ) w celu propagowania społecznej działalności na rzecz osób autystycznych oraz szerszego nawiązania przez te osoby kontaktu ze społeczeństwem ludzi zdrowych.
3.Właściwe gospodarowanie posiadanymi zasobami finansowymi pochodzącymi z darowizn, spadków , zapisów, dotacji, subwencji, grantów, dochodów ze zbiórek publicznych, dochodów z majątku Fundacji, dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
4.Organizowanie i prowadzenie placówek o charakterze opiekuńczym, edukacyjnym, rehabilitacyjnym, wychowawczym zarówno dla dzieci jak i dorosłych osób autystycznych oraz z innymi niepełnosprawnościami.
5.Organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów rodzinnych dla dzieci i dorosłych.
6.Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej wspólnie z placówkami służby zdrowia, opieki społecznej i oświaty.
7.Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz osób autystycznych i z innymi niepełnosprawnościami.
8.Organizowanie regionalnych zjazdów, konferencji i seminariów oraz udział w krajowych i zagranicznych zjazdach, konferencjach i seminariach.

§10

1.Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.
2.Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§11

1.Majatek Fundacji stanowi jej fundusz w kwocie 3 000,00 zł ( trzy tysiące złotych ) oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2.Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1 000,00 (jeden tysiąc złotych) na prowadzenie działalności statutowej, oraz 2 000,00 (dwa tysiące złotych) na działalność gospodarczą.

§12

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1.Darowizn, spadków, zapisów
2.Dotacji i subwencji oraz grantów
3.Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
4.Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji w tym z odsetek od wkładów pieniężnych , oraz zysków z inwestycji kapitałowych,
5.Działalności gospodarczej
6.Odpłatnej działalności pożytku publicznego
7.Wpłat 1% podatku od podatników
8.Wszelkich innych źródeł (w ramach obowiązującego prawa).

§13

1.Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2.W sprawach dotyczących przyjęcia darowizn i dziedziczenia wymagane przepisami prawa oświadczenia składa Zarząd Fundacji.
3.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§14

Zabrania się dokonywania następujących rozporządzeń majątkiem Fundacji:
1.Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich.
2.Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4.Zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Organy Fundacji

§15

1.Organami Fundacji są:
a/ Rada Fundacji jako organ nadzorujący,
b/ Zarząd Fundacji jako organ wykonawczy,
2.Zarząd Fundacji może tworzyć komisje, komitety oraz inne struktury organizacyjne niezbędne do wypełniania zadań statutowych Fundacji oraz powoływać doradców i specjalistów.

§16

1.Członkowie Rady Fundacji w liczbie co najmniej 3 osób powoływani są spośród osób zainteresowanych rozwojem społecznym i kreowaniem rozwoju Fundacji.
2.Powoływanie nowych członków Rady oraz zmiany składu Rady następują w drodze uchwały Rady – na wniosek Przewodniczącego z zastrzeżeniem ust.3 i 4.
3.Powołania pierwszych członków Rady dokonują Fundatorzy.
4.Rada wybiera spośród swego grona Przewodniczącego w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów wszystkich jej członków.
5.Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1)rezygnacji złożonej przez członka Rady na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady,
2)odwołania uchwałą samej Rady podjętej w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów wszystkich jej członków za zachowanie godzące w dobre imię członka Rady,
3)odwołanie uchwałą Rady, podjętej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wszystkich jej członków na wniosek Fundatorów,
4)śmierci.
6.W przypadku wyboru członka Rady Fundacji do Zarządu lub nawiązania stosunku pracy z Fundacją jego członkostwo ulega zawieszeniu odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
7.Fundatorowi przysługuje prawo wyznaczenia jednego swojego następcy w przypadku, gdy nie może zasiadać w Radzie Fundacji.

§17

1.Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2.Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie , w wyjątkowych sytuacjach członka Rady może reprezentować osoba przez niego upoważniona .
3.Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§18

Do zadań Rady należy w szczególności:
1.Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2.Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia.
3.Ocena pracy Zarządu, podejmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4.Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5.Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6.Nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji.
7.Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§19

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1.Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2.Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
3.Roczne sprawozdania finansowe zatwierdza Rada Fundacji do 30 czerwca każdego roku.
4.Sprawozdanie finansowe jest przesyłane Fundatorom i ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

Zarząd Fundacji

§20

1.Zarząd Fundacji jest powoływany na czas nieokreślony i odwoływany przez Radę Fundacji.
2.Pierwszy skład Zarządu powołany zostaje na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji
3.Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu.
4.Zarząd Fundacji składa się z 3 członków , w tym z Prezesa Fundacji.

§21

1.Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek ustąpienia, śmierci, upływu kadencji Zarządu lub odwołania przez Radę Fundacji.
2.Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady.

§22

1.Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2.Zarząd prowadzi swą działalność przy pomocy biura, ustala schemat organizacyjny biura oraz wielkość zatrudnienia.
3.Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady, w tym:
1) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,
2) przygotowywanie programu działania Fundacji,
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4) powoływanie biur lub innych agend Fundacji,
5) organizowanie nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
6) sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności i przedstawianie ich Radzie.
4.Za wykonywane czynności, o których mowa w ust.3 Zarząd może otrzymywać wynagrodzenie.

§23

Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Fundacji.

§24

1.Prezes kieruje pracą Zarządu i zatrudnia pracowników Fundacji.
2.Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
3.Umowy z członkami Zarządu zawiera Rada Fundacji, a podpisuje je Przewodniczący Rady.

Zmiana Statutu

§25

Zmiana statutu, w tym zmiana celu, może być dokonana większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady.
Postanowienia końcowe

§26

Fundator ma prawo do kontroli działalności Fundacji.

§27

1.O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy lub za zgodą Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 4/5 głosów wszystkich członków Rady.
2.Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji.
3.Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczy się na cele charytatywne zbieżne z celami statutowymi Fundacji wskazane przez Fundatorów.